Jeugdrecht

Het belang van het kind staat bij ons voorop als advocaat in het jeugdrecht. Hierbij is er oog voor zowel de juridische als de persoonlijke belangen van het kind. Het jeugdrecht bestaat uit een civielrechtelijk en een strafrechtelijk deel. In het civiele jeugdrecht staan de belangen van de minderjarige centraal bij onder andere ondertoezichtstelling en (gesloten) uithuisplaatsing, scheiding en omgang.

Wat is jeugdrecht?

Jaarlijks komen veel minderjarigen in aanraking met het rechtssysteem. Het jeugdrecht omvat het recht rondom minderjarigen.

Het is mogelijk dat via het civiele recht door de overheid wordt ingegrepen in een gezinssituatie. In het geval een gezinssituatie een ernstige bedreiging vormt voor de ontwikkeling van een kind, kan een ondertoezichtstelling (OTS) door een rechter worden uitgesproken. De kinderrechter kan indien nodig de machtiging geven om een kind dag en nacht uit huis te plaatsen.

Binnen het familierecht is een scheiding vaak een ingrijpende en emotionele gebeurtenis voor een kind. Kinderen van 12 jaar of ouder mogen zelf de rechter vertellen wat zij van bepaalde zaken vinden in zaken zoals een echtscheiding, omgang of gezag. Lees meer over de gevolgen van echtscheiding voor kinderen.

Ondertoezichtstelling

In het geval een gezinssituatie een ernstige bedreiging vormt voor de ontwikkeling van een kind, kan een ondertoezichtstelling (OTS) door een rechter worden uitgesproken. Dit gebeurt meestal op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. Bij een ondertoezichtstelling houden de ouders het gezag over hun kind, maar het gezag wordt sterk beperkt. De ouders en het kind krijgen begeleiding van jeugdbescherming. De gezinsvoogd geeft aanwijzingen die opgevolgd moeten worden. De OTS kan voor maximaal een jaar worden opgelegd, maar telkens worden verlengd door een rechter.

Meer over ondertoezichtstelling
gezag en voogdij

Uithuisplaatsing

De kinderrechter kan bepalen dat het in het belang van de verzorging en opvoeding van het kind noodzakelijk is om het kind dag en nacht uit huis te plaatsen (uithuisplaatsing, UHP). Een kind kan in een gezinshuis, pleeggezin of een instelling worden geplaatst. De soort plaatsing dient aan te sluiten bij de problematiek van het kind en/of de ouders. De machtiging kan voor maximaal een jaar worden afgegeven, maar kan telkens worden verlengd door een rechter.

De kinderrechter kan een kind ook in een gesloten instelling plaatsen. Hiertoe zal alleen worden overgegaan als er bijvoorbeeld sprake is van ernstige gedragsproblematiek van het kind en de vrees bestaat dat het kind weg zal lopen.

Meer over uithuisplaatsing
kinderbeschermingsmaatregelen

Gevolgen van echtscheiding voor kinderen

Een scheiding is vaak een ingrijpende en emotionele gebeurtenis voor een kind. In de wet is vastgesteld dat ouders in een echtscheiding, maar ook in andere scheidingssituaties (zoals ontbinding geregistreerd partnerschap of verbreking samenwoning) waarin de ouders gezamenlijk het gezag over het kind hebben, een ouderschapsplan moeten opstellen. Dat plan wordt opgesteld aan de hand van afspraken die gemaakt zijn over de zorg- en opvoedtaken. Kinderen moeten op een leeftijdsconforme manier betrokken worden bij het opstellen van dit ouderschapsplan.

Als er een juridische procedure volgt, mogen kinderen van 12 jaar of ouder zelf de rechter vertellen wat zij van bepaalde zaken vinden in zaken zoals een echtscheiding, omgang of gezag. Dit heet een kinderverhoor of hoorrecht. Kinderen ouder dan 12 jaar ontvangen hiervoor automatisch een uitnodiging van de rechtbank. Kinderen die jonger dan 12 jaar zijn, worden niet automatisch door de rechter uitgenodigd. Als het kind jonger is dan 12 jaar en toch graag met de rechter wil praten over de scheiding of de omgang, kan het kind de rechter vragen toch te worden gehoord door een brief te schrijven aan de rechter of telefonisch contact op te nemen met de rechtbank. De mening van het kind is een factor waar de rechter in zijn beslissing rekening mee houdt.

Lees meer over uit elkaar gaan met kindMeer over mediation

"Het belang van het kind dient altijd een eerste overweging te zijn."

Gespecialiseerde advocaat bij kinderbeschermingsmaatregelen

Wij staan ouders, pleegouders en andere belanghebbenden bij in zaken over kinderbeschermingsmaatregelen. Dit soort zaken verlangen een actieve opstelling van de advocaat om de ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing te voorkomen of zo kort mogelijk te maken. Bent u het niet eens met het verzoek tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing? Wij kunnen u juridische bijstand verlenen door verweer te voeren en door voortvarend op te treden.

Ook gedurende een ondertoezichtstelling kan het voorkomen dat u het niet eens bent met de gezinsvoogd. De wet biedt de mogelijkheid de kwestie via uw advocaat in het kader van een geschillenregeling voor te leggen aan de kinderrechter. De gezinsvoogd kan u iets opleggen door u een aanwijzing te geven. Als u het niet eens bent met de aanwijzing, dan kunnen wij u bijstaan in een verzoek aan de rechter tot het vervallen verklaren van de aanwijzing.

Renske VullingsUurtarief
Advocaat

Advocaat voor het kind

Als een kind gesloten uit huis wordt geplaatst, dan heeft hij/zij het recht bijgestaan te worden door een eigen advocaat. Het kind is te allen tijde vrij in de keuze van een advocaat, ook als er al een advocaat is toegewezen. Wij stellen het belang van het kind voorop en vind het van belang dat de jeugdige begrijpt wat er in de zaak gebeurt: er wordt uitgelegd wat zijn of haar rechten zijn, welke stukken er in het dossier zitten en hoe de procedure en zitting verloopt. Daarbij wordt aangesloten bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Wij zijn ervaren in het bijstaan van kinderen met specifieke kindeigen problematiek door op de meest passende wijze aansluiting met het kind te zoeken. Wij vinden het belangrijk dat er een vertrouwensband met het kind ontstaat.

Bij een ondertoezichtstelling of (reguliere) uithuisplaatsing, dan wel andere zaken heeft het kind geen recht op een eigen advocaat. Als de situatie zich voordoet waarin de belangen van het kind niet overeenkomen met de belangen van zijn ouders (of wettelijke vertegenwoordigers), dan kan de rechter een bijzondere curator aanwijzen. Een jeugdige heeft een informele rechtsingang, hetgeen betekent dat de jeugdige een brief naar de rechtbank kan sturen om bijvoorbeeld te vragen om een bijzondere curator. Een bijzondere curator treedt uitsluitend voor het kind op, tracht in onderling overleg met de ouder(s) of instanties en het kind tot een oplossing te komen en informeert de rechtbank over wat in het belang van het kind noodzakelijk is.

Ben jij als minderjarige op zoek naar juridische bijstand? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op De bijzondere curator

Wat kost een advocaat?

Wat kost een advocaat in een jeugdzaak?

Bijstand op basis van pro Deo rechtsbijstand (door de overheid gefinancierde rechtsbijstand) is in zaken omtrent de kinderbeschermingsmaatregelen mogelijk. Er wordt een door de overheid bepaalde eigen bijdrage opgelegd. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Raad voor de rechtsbijstand.

Als u niet in aanmerking komt voor pro Deo rechtsbijstand, kunt u kiezen tussen ons uurtarief of de vaste prijsafspraak

Meer informatie over de vaste prijsafspraak Meer informatie over mijn uurtarief

Neem contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Maak een afspraakRenske Vullings
tarieven

Twaalf jaar: Mag ik nu kiezen?

Mag een kind van twaalf jaar of ouder zelf kiezen? Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: nee, dat mag niet. Dat kinderen van twaalf jaar en ouder zelf mogen kiezen bij wie zij bijvoorbeeld na de scheiding zullen gaan wonen, of op welke dagen zij bij welke ouder verblijven, is een veelvoorkomend misverstand. Hoe zit het dan wel?

Lees verder

Tienermoeders

Nederland telt  ongeveer 3.000 tienermoeders. Een tienermoeder kan, net als een volwassen moeder, feitelijk voor haar kind zorgen en zij is juridisch ouder van haar kind. Er is juridisch gezien echter wel een verschil tussen een tienermoeder en een volwassen moeder: tienermoeders kunnen geen gezag uitoefenen over hun kind. Dit houdt in dat een minderjarige moeder haar kind niet kan verzorgen en opvoeden met dezelfde rechten en plichten als een gezaghebbende ouder. Een minderjarige moeder kan wel het ouderlijk gezag over haar kind verkrijgen door de kinderrechter te verzoeken haar meerderjarig te verklaren. Lees verder hoe dit werkt.

Lees meer over tienermoeders en gezag

Geneeskundige behandeling bij minderjarigen

Ook kinderen ondergaan regelmatig geneeskundige behandelingen. Bijvoorbeeld een doktersbezoek, het ondergaan van een operatie, praten met een psycholoog etc. Maar hoe zit het met de bevoegdheden tot toestemming voor deze behandelingen, en wanneer het kind zelf mag beslissen over een geneeskundige behandeling?

Lees verder
familierecht