Voornaamswijziging

De rechter kan op verzoek een voornaam van een volwassene of kind wijzigen, toevoegen of schrappen indien er sprake is van een zwaarwichtig belang hiervoor. Het verzoek tot voornaamswijziging moet worden ingediend via een advocaat.

Voorwaarden voor voornaamswijziging: een advocaat voor het wijzigen van uw naam

Indien u niet tevreden bent over uw voornaam, dan kunt u via uw advocaat een verzoek indienen bij de rechter voor een wijziging, schrapping of toevoeging in uw voornaam. De rechter maakt een afweging tussen het belang dat u heeft om uw voornaam te veranderen tegen het maatschappelijk belang dat is gediend bij een continue naamsvoering. De rechter toetst of er sprake is van een voldoende zwaarwegend belang voor de wijziging.

Als de rechter het verzoek tot voornaamswijziging toewijst, dan wordt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand de opdracht gegeven een pagina toe te voegen aan de geboorteakte waarop de vermelding van de wijziging van de voornaam staat. De wijziging wordt dan tevens automatisch geregistreerd in het BRP (basisregistratie personen), waar diverse overheidsinstanties bij aangesloten zijn (zoals de gemeente en de belastingdienst).

Voornaamswijziging van een kind

Indien u een advocaat inzet voor het wijzigen van een voornaam van een minderjarig kind, moet het verzoek worden ingediend door de wettelijk vertegenwoordigers. Indien één van de gezaghebbende ouders er niet mee eens is, dan kan de andere ouder toch het verzoek laten indienen en de rechtbank tegelijk verzoeken om vervangende toestemming te geven. Indien de andere ouder geen gezag heeft over het kind, dan is diens toestemming niet nodig. Ouders, met of zonder gezag, worden door de rechtbank als belanghebbenden aangemerkt, hebben de mogelijkheid een verweerschrift in te dienen en worden opgeroepen voor een zitting over het verzoek.

Kinderen vanaf 12 jaar worden ook door de rechter opgeroepen, zodat zij hun mening kenbaar kunnen maken. Dit kan door gebruik te maken van het hoorrecht (een gesprek met de rechter) of door een brief te sturen.

jeugdrecht

Zwaarwegend belang

In de wet staat niet uitgewerkt wanneer er sprake is van een zwaarwegend belang.
De volgende voorbeelden zijn in de rechtspraak als zwaarwegend beoordeeld:

  • het is aannemelijk dat er een fout is gemaakt bij de geboorteaangifte
  • de voornaam is bespottelijk (al dan niet in combinatie met de achternaam)
  • de persoon is dermate gepest met de voornaam dat het psychische klachten tot gevolg heeft
  • de voornaam roept bij de persoon negatieve associaties op, bijvoorbeeld negatieve herinneringen aan een ouder, godsdienstige of culturele achtergrond of een bepaalde periode uit het leven
  • passende naam bij een geslachtswijziging
  • passende naam wegens een gewijzigd geloof
  • toevoeging van een naam op basis van emotionele redenen om de bijzondere band met een ander (bijvoorbeeld een ouder of een grootouder) te bevestigen.

Deze lijst is niet uitputtend. Als u wilt weten of uw belang bij een voornaamswijziging voldoende zwaarwegend is, neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Gespecialiseerde advocaat in wijzigen naam

Vertegenwoordiging door een advocaat is verplicht bij een verzoek tot voornaamswijziging. Een verzoek tot voornaamswijziging verlangt specialistische kennis van uw advocaat. Wij beschikken over de nodige kennis en ervaring, in zowel zaken met betrekking tot volwassenen als kinderen, om u hierin bij te staan.

AB advocaten biedt u de mogelijkheid om een vaste prijsafspraak te maken omtrent de kosten van de bijstand. Voor één vast bedrag (inclusief btw) wordt de gehele procedure voor u gevoerd.

Lees meer over vaste prijsafspraak
Advocaat

Achternaamswijziging

Een verzoek tot wijziging van de geslachtsnaam (achternaam) moet worden ingediend bij de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De regels voor dit verzoek zijn neergelegd in het Besluit Geslachtsnaamswijziging. U dient voor dit verzoek leges te betalen. U kunt dit verzoek zonder advocaat indienen. Als het verzoek wordt afgewezen, dan kunt u hiertegen bezwaar indienen en, indien nodig, in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Brochure Dienst Justis

Wij hebben kennis en ervaring en oog voor de persoonlijke kant van uw zaak.