Omgang kind vader

In de wet staat dat ieder kind recht heeft op omgang met zijn of haar ouders. Voor het recht op omgang als vader met je kind is het niet noodzakelijk om over het ouderlijk gezag te beschikken.

Ouders spreken samen de omgangsregeling af. Als dat niet mogelijk is, kan de omgangsregeling door de rechter worden bepaald. Een vastgestelde omgangsregeling moet worden nagekomen.

Recht kind omgang met vader

In de wet staat dat ieder kind recht heeft op omgang met zijn of haar ouders. Daarbij maakt het niet uit of de ouders getrouwd zijn geweest, hebben samengewoond of nooit in gezinsverband hebben samengeleefd. Een omgangsregeling tussen een ouder en het kind bepalen de ouders in onderling overleg. Als het niet mogelijk is om samen afspraken te maken, kan aan de rechter verzocht worden een omgangsregeling te bepalen. Een omgangsregeling moet worden nagekomen. De andere ouder mag niet zomaar de omgang stopzetten.

Vader geen gezag wel omgangsregeling

Als u gezag heeft over uw kind heeft u het recht en de verplichting uw kind te verzorgen en op te voeden. Dat betekent dat u het recht heeft om contact met uw kind te hebben. Tevens heeft u de zeggenschap over uw kind.

Als u géén gezag heeft over uw kind heeft u ook als vader recht op omgang met kind. U heeft als vader met geen gezag het recht om een omgangsregeling met uw kind te laten vaststellen.

Ouderlijk gezag vader aanvragenHoe regel ik erkenning kind?
omgangsregeling

Omgangsregeling vastleggen

Het is wenselijk dat ouders gezamenlijk afspraken maken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken over het kind, waaronder de omgangsregeling. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van mediation. Afspraken hierover kunnen worden neergelegd in een ouderschapsplan. Beide ouders dienen zich aan de afspraken te houden, maar met onderlinge overeenstemming kan er van worden afgeweken.

Als het niet mogelijk is om samen afspraken te maken, kan aan de rechter verzocht worden een omgangsregeling te bepalen. De rechter kan een omgangsregeling opleggen, eventueel onder last van een dwangsom.

Meer over mediationLees meer over co-ouderschap

Stappenplan bij stopzetten omgang

Een omgangsregeling moet worden nagekomen. Stel, u ziet zich er mee geconfronteerd dat de omgang tussen u en de kinderen wordt stop gezet of uw contact met de kinderen wordt belemmerd. Wat moet u dan doen?

Naar Stappenplan bij stopzetten omgang

Het is belangrijk dat u spoedig actie onderneemt als uw omgangsregeling met uw kind stop is gezet. Wacht niet te lang, want dat veroorzaakt een afstand tussen u en de kinderen en kan ouderverstoting in de hand helpen. Dat is niet in het belang van het kind.

Neem contact op met advocaat
kinderbeschermingsmaatregelen

Ouderverstoting, wat te doen?

Het meest kenmerkende van ouderverstoting is dat een kind de vader afwijst zonder gegronde, aanwijsbare reden. Er was voorheen sprake van een normale, goede vader-kind band en er is geen heftige of bijzondere gebeurtenis dat het sterk afwijzende gedrag van het kind kan rechtvaardigen.

Bij het ontstaan van ouderverstoting spelen twee factoren een rol. Ten eerste beïnvloedt de ene ouder (de moeder) het kind bewust of onbewust met negatieve informatie of emoties over de andere ouder (de vader). Ten tweede vertoont het kind na verloop van tijd steeds sterker afwijzend gedrag tegenover de vader. Het contact tussen het kind en de vader komt in een negatieve spiraal terecht of wordt verbroken.

Het is afhankelijk van de vorm en het stadium van de ouderverstoting wat de vader het beste kan ondernemen. In een milde variant is een goede voorlichting voor beide ouders (psycho-educatie) en gesprekken tussen ouders onder begeleiding van een professional aan te raden. In de ernstige vorm van ouderverstoting is er géén contact meer tussen het kind en de vader. Het is van belang dat dit contact zo snel mogelijk hersteld wordt. Tijdsverloop werkt namelijk ouderverstoting in de hand. Volg het stappenplan bij het stopzetten van de omgang.

Naar Stappenplan bij stopzetten omgang

Kosten advocaat omgangsregeling

Wij houden van openheid en helderheid; kwaliteit voor een betere prijs. U heeft bij ons de mogelijkheid om uw dossier op basis van een vaste prijsafspraak te laten behandelen. Door te kiezen voor een vaste prijs voor de behandeling van uw zaak, weet u op voorhand met welke kosten u rekening moet houden. U kunt uiteraard ook kiezen voor ons scherpe uurtarief.

Vaste prijsafspraak omgang Uurtarief

U vindt bij AB advocaten gespecialiseerde, ervaren en oprecht betrokken advocaten en mediators.

Neem contact opRenske Vullings

Een kind heeft het recht zijn of haar vader te leren kennen en op regelmatige basis contact met de vader te hebben.