Omgangsregeling

In de wet is vastgelegd dat ieder kind recht heeft op omgang met zijn of haar ouders. Bij voorkeur leggen ouders gezamenlijk de afspraken vast in een ouderschapsplan. Een omgangsregeling kan ook bepaald worden door een rechter.

Recht kind op omgang

In de wet staat dat ieder kind recht heeft op omgang met zijn of haar ouders. Daarbij maakt het niet uit of de ouders getrouwd zijn geweest, hebben samengewoond of nooit in gezinsverband hebben samengeleefd. Een omgangsregeling tussen een ouder en het kind bepalen de ouders in onderling overleg. Als het niet mogelijk is om samen afspraken te maken, kan aan de rechter verzocht worden een omgangsregeling te bepalen. Een omgangsregeling moet worden nagekomen.

Geen gezag wel omgang

Als de ouder gezag heeft over het kind heeft deze ouder het recht en de verplichting het kind te verzorgen en op te voeden. Dat betekent dat de ouder het recht heeft om contact met het kind te hebben. Tevens heeft de ouder de zeggenschap over het kind.

Als een vader géén gezag heeft over het kind heeft hij recht op omgang met kind. De vader zonder gezag heeft het recht om een omgangsregeling met het kind te laten vaststellen.

Ouderlijk gezag aanvragenHoe regel ik erkenning kind?
omgangsregeling

Omgangsregeling vastleggen

Het is wenselijk dat ouders gezamenlijk afspraken maken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken over het kind, waaronder de omgangsregeling. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van mediation. Afspraken hierover kunnen worden neergelegd in een ouderschapsplan. Beide ouders dienen zich aan de afspraken te houden, maar met onderlinge overeenstemming kan er van worden afgeweken.

Meer over mediationLees meer over co-ouderschap

Wel of geen omgang

Een omgangsregeling moet worden nagekomen. Een omgangsregeling mag niet zomaar worden stopgezet.

Naar Stappenplan bij stopzetten omgang

Soms zijn er situaties denkbaar waarin omgang of contact niet wenselijk is of slechts in beperkte mate kan plaatsvinden, bijvoorbeeld als de ouder niet in staat is tot omgang of de omgang is in strijd met de zwaarwegende belangen van het kind. In een dergelijk geval kan worden bekeken of begeleide omgang mogelijk is, dan wel of een ontzegging van de omgang noodzakelijk is.

Neem contact op met advocaat
gezag en voogdij

Ouderverstoting

Het meest kenmerkende van ouderverstoting is dat een kind de vader afwijst zonder gegronde, aanwijsbare reden. Er was voorheen sprake van een normale, goede vader-kind band en er is geen heftige of bijzondere gebeurtenis dat het sterk afwijzende gedrag van het kind kan rechtvaardigen.

Bij het ontstaan van ouderverstoting spelen twee factoren een rol. Ten eerste beïnvloedt de ene ouder (de moeder) het kind bewust of onbewust met negatieve informatie of emoties over de andere ouder (de vader). Ten tweede vertoont het kind na verloop van tijd steeds sterker afwijzend gedrag tegenover de vader. Het contact tussen het kind en de vader komt in een negatieve spiraal terecht of wordt verbroken.

Het is afhankelijk van de vorm en het stadium van de ouderverstoting wat de vader het beste kan ondernemen. In een milde variant is een goede voorlichting voor beide ouders (psycho-educatie) en gesprekken tussen ouders onder begeleiding van een professional aan te raden. In de ernstige vorm van ouderverstoting is er géén contact meer tussen het kind en de vader. Het is van belang dat dit contact zo snel mogelijk hersteld wordt. Tijdsverloop werkt namelijk ouderverstoting in de hand. Volg het stappenplan bij het stopzetten van de omgang.

Ouderverstoting wat te doen?Naar Stappenplan bij stopzetten omgang

Omgangsregeling tussen grootouders en kleinkinderen

Er bestaat in Nederland geen wettelijk recht voor grootouders op omgang met hun kleinkinderen. In de wet staat echter wel aangegeven dat iemand die een nauwe en persoonlijke betrekking (‘family life’) met een kind heeft, recht heeft op omgang. In de praktijk kan de relatie tussen een kind en zijn of haar opa en oma dermate intensief zijn dat hiervan sprake is. In een dergelijk geval kan aan de rechter worden gevraagd een omgangsregeling vast te stellen.

Meer over omgang grootouders met kleinkinderen
omgangsregeling grootouders

Kosten advocaat omgangsregeling

Wij kunnen u in alle mogelijke omgangskwesties bijstaan: of u nu juist omgang wilt hebben met uw kind of juist van mening bent dat omgang en contact niet wenselijk is, en of u in onderling overleg met de andere ouder tot een oplossing wenst te komen (middels het opstellen van een ouderschapsplan) of als procederen voor u nog de enige uitweg is. Wij staan u graag bij. Wij zullen ten allen tijde het belang van het kind als uitgangspunt nemen in ons advies en juridische bijstand aan u.

Neem contact op

Wij houden van openheid en helderheid; kwaliteit voor een betere prijs. U heeft bij ons de mogelijkheid om uw dossier op basis van een vaste prijsafspraak te laten behandelen. Door te kiezen voor een vaste prijs voor de behandeling van uw zaak, weet u op voorhand met welke kosten u rekening moet houden. U kunt uiteraard ook kiezen voor mijn scherpe uurtarief.

Vaste prijsafspraak omgangUurtarief

Omgang mediation

Veel omgangsgeschillen zijn ook goed op te lossen onder begeleiding van een mediator. Hiermee kunt u een strijd over uw kind vermijden en samen tot een oplossing komen waarbij het belang van uw kind centraal staat.

Meer over mediationKosten ouderschapsplan
Advocaat

"Ieder familiegeschil vraagt om een persoonlijke aanpak."