Overig familierecht

In ons vind u ervaren advocaten en mediators in het familierecht, met oog voor de emotionele kant van de zaak. Het familierecht is een omvangrijk rechtsgebied. Het betreft het burgerlijk recht over familiebetrekkingen, de hoedanigheid en de bevoegdheden van personen. Het zijn vaak zaken die zich in de persoonlijke en relationele sfeer afspelen.

Afstamming

Afstamming is de biologische verwantschap en juridische relatie tussen een kind en de ouders. In de wet is er een onderscheid tussen de verwekker of biologische ouder en de juridisch ouder. Het afstammingsrecht regelt wie de juridisch ouder van een kind is of kan worden. Ik ben gespecialiseerd in zaken als erkenning van een kind, gerechtelijke vaststelling ouderschap, ontkenning van het vaderschap, adoptie en andere afstammingszaken.

Wilt u bijstand door een gespecialiseerde advocaat in een zaak omtrent afstamming, dan bent u bij ons aan het juist adres. Deze zaken kunnen wij voor u behandelen op basis van een prijsafspraak, zodat u bij de start van de zaak weet waar u financieel aan toe bent.

Lees meer over afstammingPrijsafspraken

Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag omvat het recht en de plicht om voor een kind te zorgen en het op te voeden. Als er sprake is van een huwelijk en een kind tijdens het huwelijk wordt geboren, dan zijn de ouders automatisch gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag. Bij ongehuwden is dat niet het geval. Er zal in dat geval een aantekening in het gezagsregister gemaakt moeten worden, voor welke aantekening de moeder toestemming moet geven. Dit leidt soms tot een probleem. Wij kunnen u in deze situatie bijstaan.

Ook als u alleen belast wilt worden met het ouderlijk gezag over uw kind, als uw nieuwe partner het gezag wil krijgen over uw kind of als of als uw gezag wordt beëindigd (bijvoorbeeld op last van Jeugdzorg), bent u bij ons aan het juiste adres.

Lees meer over gezag en voogdijOuderlijk gezag aanvragen
omgangsregeling

Voogdij

Voogdij is gezag dat niet door de ouders wordt uitgeoefend, maar door iemand anders. Als ouders niet (meer) in staat zijn om het gezag uit te oefenen, zal er een voogd worden benoemd.

Voor juridisch advies of bijstand in een juridische procedure over gezag en voogdij kunt u uiteraard bij Ab advocaten terecht. Deze zaken kunnen wij voor u behandelen op basis van een prijsafspraak, zodat u bij de start van de zaak weet waar u financieel aan toe bent.

Vaste prijsafsprakenLees meer over voogdij
omgangsregeling

"Ieder familiegeschil vraagt om een persoonlijke aanpak."

Erkenning kind

Erkenning kind, hoe werkt dat? Er is een verschil tussen de situatie dat een kind wordt geboren van ouders die getrouwd zijn of geregistreerd partnerschap hebben en een kind dat wordt geboren van ouders die niet gehuwd of geregistreerd partner zijn.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt u samen met uw partner een kind? Dan hoeft u uw kind niet te erkennen. De gehuwde of geregistreerde partners worden automatisch na de geboorte van het kind de juridische ouders van het kind.

Bent u niet getrouwd of is er geen geregistreerd partnerschap dan wordt alleen de moeder waaruit het kind wordt geboren de juridisch ouder van het kind. De moeder staat dus automatisch op de geboorteakte van het kind vermeld en zij krijgt ook meteen het ouderlijk gezag. De vader moet het kind erkennen om ook op de geboorteakte van het kind te komen staan. Na erkenning van zijn kind is hij de juridisch vader geworden. Hoe gaat erkenning kind in zijn werk?

Meer over erkenning kind
omgangsregeling

Omgangsregeling

Een ouder heeft recht op contact of omgang met zijn of haar kind en omgekeerd. Daarbij maakt het niet uit of u getrouwd bent geweest, heeft samengewoond of nooit in gezinsverband heeft samengeleefd. Soms zijn er situaties denkbaar waarin omgang of contact niet wenselijk is of slechts in beperkte mate kan plaatsvinden.

Wij kunnen u in alle mogelijke omgangskwesties bijstaan: of u nu juist omgang wilt hebben met uw kind of juist van mening bent dat omgang en contact niet wenselijk is, en of u in onderling overleg met de andere ouder tot een oplossing wenst te komen (middels het opstellen van een ouderschapsplan) of als procederen voor u nog de enige uitweg is. Wij staan u graag bij en zal te allen tijde het belang van het kind als uitgangspunt nemen in ons advies en juridische bijstand aan u.

Grootouders hebben geen wettelijk omgangsrecht met kleinkinderen. Betekent dit dat grootouders niet het contact met hun kleinkinderen kunnen afdwingen voor de rechter? Dat kunnen grootouders wel degelijk!

Het verschil met de ouders van het kind zit in het feit dat een ouder een recht heeft tot omgang (een contactregeling of verdeling van zorg) met het kind. Grootouders hebben het recht tot omgang (contact) met het kleinkind te verzoeken aan de rechter als zij ‘in nauwe persoonlijke betrekking’ tot het kleinkind staan. Als u als grootouder(s) juridische hulp nodig heeft bij een verzoek tot een omgangsregeling met een kleinkind, dan kunt u een beroep op ons doen. Wij hebben de benodigde kennis en ervaring in huis om u bij te kunnen staan.

Lees meer over omgangsregelingLees meer over co-ouderschap

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

In het geval een gezinssituatie een ernstige bedreiging vormt voor de ontwikkeling van een kind, kan een ondertoezichtstelling (OTS) door een rechter worden uitgesproken. Dit gebeurt meestal op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming.

Bij een ondertoezichtstelling houden de ouders het gezag over hun kind, maar het gezag wordt sterk beperkt. De ouders en het kind krijgen begeleiding van jeugdbescherming. De gezinsvoogd geeft aanwijzingen die opgevolgd moeten worden. De OTS kan voor maximaal een jaar worden opgelegd, maar telkens worden verlengd door een rechter.

Gedurende een ondertoezichtstelling blijft een kind in de meeste gevallen gewoon thuis wonen. Als het echter in het belang van de verzorging en opvoeding van het kind noodzakelijk is, kan jeugdbescherming of de Raad voor de Kinderbescherming de kinderrechter toestemming vragen om het kind dag en nacht uit huis te plaatsen (UHP). Een kind kan in een (netwerk) pleeggezin, gezinshuis of een residentiële instelling worden geplaatst. De soort plaatsing dient aan te sluiten bij de problematiek van het kind en/of de ouders.

Als uw kind onder toezicht wordt gesteld of uit huis wordt geplaatst, dan is het belangrijk een goede, gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat in handen te nemen. Dit soort zaken verlangen een actieve opstelling van de advocaat om de ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing te voorkomen of zo kort mogelijk te maken. Neem contact met ons op.

Neem contact opMeer over kinderbeschermingsmaatregelen
kinderbeschermingsmaatregelen

Voornaamswijziging

De rechter kan op verzoek een voornaam van een volwassene of kind wijzigen, toevoegen of schrappen indien er sprake is van een zwaarwichtig belang hiervoor. In de wet staat niet uitgewerkt wanneer er sprake is van een zwaarwegend belang. Dit is te vinden in rechterlijke uitspraken. Het verzoek tot voornaamswijziging moet worden ingediend via een advocaat. Als u wilt weten of uw belang bij een voornaamswijziging voldoende zwaarwegend is, neem dan contact op met ons op.

Lees meer over voornaamswijziging

Wat kost een advocaat?

U kunt bij AB advocaten kiezen voor een uurtarief of een vaste prijsafspraak. Bij de vaste prijsafspraak weet u bij de start van uw zaak waar u financieel aan toe bent .Een selectief aantal zaken behandelen wij op pro Deo rechtsbijstand (door de overheid gefinancierde rechtsbijstand). Meer informatie over rechtsbijstand op toevoeging treft u hier.

Meer informatie over vaste prijsafspraak Meer informatie over uurtarief

Wellicht kunt u uw familiegeschil ook onder begeleiding van een mediator oplossen? Heeft u een familierechtelijk geschil met uw ex-partner en denkt u dat procederen de enige oplossing is? Neem mediation eens in overweging. Ook als u denkt dat uw probleem niet geschikt is voor mediation, is dit het proberen waard. Er is namelijk geen enkel geschil denkbaar dat zich niet leent voor bemiddeling. Een poging wagen via een mediator met elkaar in gesprek te raken, kan wellicht vele procedures voorkomen en kosten besparen.

Meer over mediationRenske Vullings