Partneralimentatie

Partneralimentatie betalen of ontvangen? Indien u gehuwd bent en gaat scheiden, kan het zijn dat u partneralimentatie moet betalen of dat u recht heeft op partneralimentatie. Hoe hoog de partneralimentatie zal zijn en duur van de alimentatie is afhankelijk van verschillende factoren.

Wanneer heeft u recht op partneralimentatie?

Op grond van de wet kan alleen aanspraak worden gemaakt op partneralimentatie indien er sprake is geweest van een huwelijk of indien uw geregistreerd partnerschap door de rechter wordt ontbonden. Indien er sprake van een samenwoning (met of zonder samenlevingscontract) kan er geen aanspraak worden gemaakt op partneralimentatie.

Het bestaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap alleen is niet voldoende om in aanmerking kunnen komen voor partneralimentatie. Er moet sprake zijn van een inkomensongelijkheid. Indien u of uw ex-partner na de scheiding niet genoeg inkomen heeft om van te leven, dan heeft de ander de plicht om bij te dragen in de vorm van partneralimentatie.

Duur partneralimentatie

Is uw scheiding voor 2020 geregeld? Dan gelden de volgende wettelijke termijnen voor partneralimentatie:

  • maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen
  • maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer dan 5 jaar heeft geduurd
  • net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijkstermijn van 5 jaar of minder en er geen kinderen zijn.

Na afloop van deze wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting van rechtswege, tenzij degene die de alimentatie ontvangt voor het einde van deze wettelijke termijn aanspraak maakt op een verlenging van de termijn. In uitzonderlijke gevallen kan de rechter toestemming verlenen voor een langere duur. De partneralimentatie stopt ook van rechtswege indien de alimentatieontvanger gaat samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Heeft u uw echtscheiding na 1 januari 2020 aangevraagd? Dan gelden de nieuwe wettelijke termijnen. Het uitgangspunt is dat het recht op partneralimentatie vijf jaar bedraagt. Hierop bestaan wel enkele uitzonderingen. Deze uitzonderingen zijn door ons verwerkt in drie overzichtelijke schema’s. Deze kunt u raadplegen via de volgende link:

Meer over de nieuwe termijn partneralimentatie

Wilt u meer weten over de wettelijke termijnen voor partneralimentatie, neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Hoe wordt de partneralimentatie berekend?

De hoogte van de partneralimentatie kan in onderling overleg worden afgesproken. Ook is het mogelijk via een mediator of via de rechtbank de hoogte van de partneralimentatie volgens wettelijke maatstaven te laten berekenen. De alimentatie wordt in dat geval via een speciaal rekenprogramma berekend. Hierbij wordt gekeken naar het inkomen en de lasten van de alimentatiebetaler (de draagkracht), de welstand tijdens het huwelijk en de eigen verdiencapaciteit van de alimentatieontvanger (de behoefte).

Wij zijn op de hoogte van de meest actuele regelgeving en rechterlijke uitspraken op het gebied van partneralimentatie en wij beschikken over een professioneel rekenprogramma waarmee wij de hoogte van de partneralimentatie nauwkeurig kunnen berekenen.

Hulp bij het berekenen van partneralimentatie
partneralimentatie

Wijzigen of stoppen van partneralimentatie?

De partneralimentatie stopt na het verstrijken van de wettelijke duur, maar kan ook tussentijds worden beëindigd of worden gewijzigd. Indien er sprake is van een wijziging van omstandigheden kan de partneralimentatie ook wijzigen. De volgende situaties kunnen onder meer een reden opleveren om de partneralimentatie te verlagen of beëindigen:

  • verliezen van baan
  • krijgen van een nieuw kind
  • samenwonen, trouwen, geregistreerd partnerschap aangaan
  • bereiken pensioengerechtigde leeftijd
  • de alimentatieontvanger heeft zelf genoeg inkomen
  • wijziging van de kinderalimentatie

De alimentatie kan alleen in onderling overleg worden gewijzigd of beëindigd of via de rechter. Het is niet toegestaan de partneralimentatie zonder toestemming van de ex-partner of van de rechter te wijzigen of te beëindigen.

Meer over kinderalimentatie

Wettelijke indexering

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast aan de loonstijgingen. Dit wordt het indexeren van partneralimentatie genoemd. De hoogte van de indexering wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Deze jaarlijkse verhoging van de alimentatie betreft een wettelijk vereiste. De verplichting om ieder jaar de alimentatie te indexeren dient te worden nageleefd, tenzij deze verplichting uitdrukkelijk is uitgesloten. De hoogte van het indexeringspercentage is afhankelijk van de economische ontwikkelingen en wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. In onze blogs houden wij u op de hoogte van de indexeringspercentages.

Indien er sprake is van een betalingsachterstand kan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) worden ingeschakeld en de alimentatie voor u innen.

Meer over indexering alimentatieIndexering alimentatie berekenen
alimentatie

Herberekenen partneralimentatie?

Wilt u uw partneralimentatie door mij laten herberekenen om te weten of die nog wel up-to-date is? Indien u inkomen uit arbeid in loondienst heeft, maken wij een herberekening en geven wij u ten aanzien daarvan advies voor een vast bedrag van slechts € 250,00 (exclusief btw).

Voor juridische bijstand in een volledige alimentatiezaak bieden wij u ook een vaste prijsafspraak aan, zodat u voor de bijstand in een procedure weet waar u aan toe bent.

Vaste prijsafspraak alimentatie

Partneralimentatie regelen via mediation

Het is ook mogelijk om samen met uw ex-partner onder begeleiding van een van ons als mediator nieuwe afspraken te maken over de alimentatie. Wij zullen voor u een alimentatieberekening maken en met u bespreken wat de juridische mogelijkheden zijn om tot een wijziging van de eerder gemaakte alimentatieafspraken te komen. U wordt samen van betrouwbaar en onafhankelijk advies voorzien. Indien u er in slaagt samen een alimentatiebijdrage overeen te komen, zullen wij de afspraken vastleggen in een overeenkomst en deze laten bekrachtigen door de rechtbank. Omdat wij tevens werkzaam zijn als advocaat hebben wij de wettelijke bevoegdheid overeenkomsten door de rechtbank te laten vastleggen.

Meer informatie alimentatie mediation

"Door een goede berekening van de partneralimentatie wisten mijn ex-partner en ik hoe onze financiële situatie na de scheiding er uit zou komen te zien."