Uithuisplaatsing

Uithuisplaatsing

Wanneer wordt een kind uit huis geplaatst?

Een uithuisplaatsing is een kinderbeschermingsmaatregel. Een kind kan met een machtiging van de rechter uit huis worden geplaatst als er ernstige problemen zijn in de opvoeding van een kind en het is in het belang van de opvoeding van het kind nodig dat het kind tijdelijk ergens anders gaat wonen.

Meer over kinderbeschermingsmaatregelen

Procedure uithuisplaatsing (uhp), hoe werkt het?

De rechter kan een machtiging uithuisplaatsing afgeven op verzoek van Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming. Er vindt dan een zitting voor de rechter plaats. De gezaghebbende ouders worden als belanghebbenden op de zitting door de rechter gehoord. Ook een niet-gezaghebbende ouder wordt (als informant) uit必利勁
genodigd om zijn mening te geven. Kinderen die 12 jaar of ouder zijn, worden afzonderlijk door de rechter gehoord. De kinderrechter kan de machtiging afgeven voor maximaal één jaar. De machtiging kan telkens met maximaal één jaar worden verlengd. Als er een machtiging uithuisplaatsing geldt, is of wordt het kind onder toezicht gesteld van Jeugdzorg.

Meer over ondertoezichtstelling

Wat is een uithuisplaatsing?

Als de rechter een machtiging tot uithuisplaatsing kind heeft afgegeven, wordt het kind gedwongen uit huis geplaatst. Een kind kan in een (netwerk) pleeggezin, gezinshuis of een residentiële instelling worden geplaatst. De soort plaatsing dient aan te sluiten bij de problematiek van het kind en/of de ouders.

Het doel van een uithuisplaatsing is het verlenen van hulp en begeleiding aan de ouders en/of het kind om thuisplaatsing van het kind bij de ouders mogelijk te maken. Thuisplaatsing dient binnen een voor het kind (gezien de leeftijd en ontwikkeling) passende termijn plaats te vinden. Als thuisplaatsing na deze termijn niet mogelijk blijkt, wordt er door Jeugdzorg een zogenoemd opvoedbesluit genomen. Er wordt dan niet meer gewerkt naar thuisplaatsing. Vaak wordt er vervolgens een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) gedaan naar beëindiging van het gezag van de ouders.

Meer over gezagsbeëindiging

Contact met ouders tijdens een uithuisplaatsing kind

Het is doorgaans van belang dat een kind voldoende contact houdt met de ouders. Jeugdzorg bepaalt in overleg met de pleegouders of de instelling waar het kind verblijft wanneer de ouders contact kunnen hebben met het kind. Jeugdzorg kan bepalen dat dit contact begeleid wordt door een hulpverlener. Het contact tussen een uit huis geplaatst kind en de ouders mag door jeugdzorg beperkt worden. Indien Jeugdzorg deze beslissing neemt, kunnen de ouders dit voorleggen aan de rechter. Het is ook mogelijk dat u als ouder gedurende de uithuisplaatsing van uw kind niet eens bent met hoe de gezinsvoogd handelt. In dat geval kunt u als (gezaghebbende) ouder dit probleem voorleggen aan de rechter door middel van een verzoek op grond van de geschillenregeling.

Advocaat tegen jeugdzorg Mag een kind van 12 jaar zelf kiezen?

Advocaat gespecialiseerd in uithuisplaatsing

Advocaten en mediatorsDe uithuisplaatsing van een kind is een ingrijpende maatregel. Het kan zijn dat u het er niet mee eens bent dat u kind uit huis wordt geplaatst. Of dat u anders denkt dan jeugdzorg over wat in het belang van uw kind nodig is. Of u komt in een geschil met jeugdzorg over de uitvoering van de hulpverlening. Het is van belang dat u dan wordt bijgestaan door een advocaat gespecialiseerd in uithuisplaatsing.

Het is daarbij niet alleen belangrijk dat de advocaat de nodige kennis en ervaring heeft. Dit soort zaken verlangen een actieve opstelling van de advocaat die gedurende de gehele ondertoezichtstelling nauw betrokken blijft in het contact met jeugdzorg en, indien nodig, stappen  onderneemt om tot de thuisplaatsing van het kind te komen.

Onze gespecialiseerde advocaat

Neem contact op met onze gespecialiseerde advocaat in uithuisplaatsing

Onze gespecialiseerde advocaten in uithuisplaatsing hebben die kennis en ervaring én tonen daadwerkelijk betrokkenheid in uw zaak. Wij leggen met regelmaat zaken waarin een conflict met jeugdzorg is voor aan de rechter om de uithuisplaatsing in goede banen te leiden. Natuurlijk voeren we daarnaast ook gedegen verweer tegen de uithuisplaatsing of de verlenging daarvan. Daarnaast voeren we gesprekken met de gezinsvoogd of zijn we, indien nodig, aanwezig bij gesprekken met jeugdzorg. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Neem contact op Wat kost een advocaat?

VNJA

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings