Samenwoning en partneralimentatie

Samenwoning en partneralimentatie

Samenwoning met een nieuwe partner kan ertoe leiden dat de partneralimentatie eindigt. Voor een geslaagd beroep op de wetsbepaling die dat voorschrijft, moet zijn voldaan aan een aantal strenge vereisten, te weten:

  1. een affectieve relatie, die
  2. van duurzame aard is;
  3. wederzijdse verzorging;
  4. samenwoning;
  5. het voeren van een gemeenschappelijke huishouding.

Als aan één van deze vereisten niet is voldaan, stopt de partneralimentatie niet. Met name het vierde criterium “samenwoning” leidt in de praktijk vaak tot discussie. Aangezien het stoppen van partneralimentatie voor de ontvanger vaak grote impact heeft, moeten rechters voorzichtig met deze bepaling omgaan. Dit leidt ertoe dat niet gauw wordt aangenomen dat van samenwoning als in de wet bedoeld, sprake is. Wanneer wordt er dan wel aan dit vereiste voldaan? Hieronder volgen een aantal aanknopingspunten.

Meer over alimentatie

De kenmerken van een “normaal” huwelijk

Voor de uitleg van het vereiste samenwoning, moet zoveel mogelijk worden aangesloten bij de kenmerken van een “normaal” huwelijk. Gekeken moet worden naar wat in de moderne maatschappij als “normaal” wordt beschouwd. Dat betekent bijvoorbeeld dat van samenwonen ook sprake kan zijn in de situatie waarin men ervoor kiest niet alle nachten samen door te brengen.

Scheiding en ontbinding

Een gezamenlijke woning?

In de huidige maatschappij is het ook niet meer vanzelfsprekend dat partners in één dezelfde woning wonen. Van samenwonen kan daarom ook worden gesproken als zij ieder een eigen woning aanhouden. Het zwaartepunt van het verblijf van de partners moet dan wel in één van die woningen liggen of er moet sprake zijn van de situatie dat partners het grootste deel van de tijd bij elkaar doorbrengen, wisselend in de ene en de andere woning. Aanvullende aanknopingspunten hierbij kunnen zijn:

  • partners zijn in het bezit van een sleutel van elkaars woning;
  • partners verblijven ook in de woning van de ander als die ander er niet is;
  • er bevinden zich goederen van de ene partner in de woning van de andere partner;
  • partners beschouwen elkaars woning als eigen woning.

Meer over partneralimentatie

Gezamenlijk doorgebrachte tijd

Voor samenwoning is over het algemeen vereist dat de partners het merendeel van de tijd samen doorbrengen en samen eten en slapen. Als partners veel tijd met elkaar doorbrengen, betekent dat echter niet per definitie dat dan ook van samenwoning kan worden gesproken. Alle omstandigheden, waaronder die hiervoor genoemd, spelen hierbij een rol.

Wenst u meer te weten over het onderwerp partneralimentatie en samenwoning? Lees dan de noot die ik schreef onder de uitspraak van de Hoge Raad van 5 april 2019, welke is gepubliceerd in het tijdschrift “Jurisprudentie in Nederland”.

Lees noot JIN 2019-5 nummer 83

Partneralimentatie beëindigen?

Voor het beëindigen van partneralimentatie moet vast staan dat uw ex-partner samenwoont met een nieuwe partner. Een vermoeden is daarvoor niet voldoende. U moet met bewijs (denk aan: een rapport van een recherchebureau, Facebookberichten, getuigenverklaringen) kunnen aantonen dat van de hierboven genoemde vijf vereisten sprake is. Zoals aangegeven, is de rechter erg streng bij het beoordelen van dit soort zaken. Wilt u weten wat in uw geval uw kansen zijn? Wij geven u graag advies en kunnen u indien gewenst, helpen bij het maken van afspraken over de beëindiging van de partneralimentatie of bijstand bieden in een procedure.

Kan ik mijn alimentatie verlagen? Neem contact op

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings