Recht op omgang met kind

Recht op omgang met kind

Een ouder, met of zonder gezag, heeft recht op omgang met kind. Een omgangsregeling tussen een ouder en het kind bepalen de ouders in onderling overleg. Als het niet mogelijk is om samen afspraken te maken, kan aan de rechter verzocht worden een omgangsregeling te bepalen.

Een omgangsregeling moet worden nagekomen. Stel, u ziet zich er mee geconfronteerd dat de omgang tussen u en de kinderen wordt stopgezet of uw contact met de kinderen wordt belemmerd, wat moet u dan doen?

Meer over omgangsregeling

Recht op omgang met kind

Als u gezag heeft over uw kind heeft u het recht en de verplichting uw kind te verzorgen en op te voeden. Dat betekent dat u het recht heeft contact met uw kind te hebben. Als u géén gezag heeft over uw kind, heeft u ook recht op omgang met kind. De andere ouder mag niet zomaar de omgang stopzetten.

Hoe krijg ik gezag? Hoe regel ik erkenning kind?

Stappenplan bij stopzetten omgang

Stap 1. Vraag de andere ouder om naleving

De eerste stap is altijd dat u aan de andere ouder kenbaar maakt dat u het niet eens bent met het stopzetten van de omgangsregeling en dat u aangeeft dat u naleving van de omgangsregeling wilt. Stuur bijvoorbeeld een e-mail aan de andere ouder, waarin u vraagt de omgangsregeling te hervatten. Een e-mail kan later in een eventuele gerechtelijke procedure aan de rechter getoond worden. Belangrijk is dat u direct actie onderneemt.

Stap 2. Probeer met de andere ouder afspraken te maken

Probeer met de andere ouder afspraken te maken over hervatting van de omgangsregeling. Veroorzaak geen problemen en houdt de kinderen buiten het conflict. Voorkom te allen tijde dat de kinderen worden geconfronteerd met ruzie (of erger) tussen hun ouders.

Stap 3. Politie bellen?

Het ligt voor de hand om de politie te bellen, bijvoorbeeld op basis van onttrekking van de kinderen aan uw ouderlijk gezag. De ervaring leert dat de politie helaas vaak weinig kan en zal ondernemen. Soms bemiddelt de politie tussen ouders. De politie wil dan de afspraken over de omgangsregeling of de rechterlijke uitspraak over de omgang zien.

Voordat u de politie inschakelt, moet u zich realiseren dat inschakeling van de politie voor kinderen confronterend kan zijn. Bovendien is het belangrijk te weten dat bij de inzet van de politie in een familierechtelijk conflict vrijwel altijd een melding vanuit de politie bij Veilig Thuis wordt gedaan. Veilig Thuis is een hulpverleningsorganisatie vanuit de overheid in het geval van (vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Dit kan dus overheidsbemoeienis tot gevolg hebben.

U kunt er ook voor kiezen om in plaats van de politie hulpverlening in te schakelen. U kunt bijvoorbeeld naar het Wijkteam, Centrum voor Jeugd en Gezin of Maatschappelijk Werk gaan om hulp te vragen voor het conflict met de andere ouder over de kinderen. Deze hulpverlening is wel op vrijwillige basis en dus is de toestemming van beide ouders nodig. Het is het beste voor de kinderen als via hulpverlening de situatie weer genormaliseerd wordt.

Stap 4. Bel een advocaat

Als bovenstaande stappen niet tot een oplossing leiden, bel dan zo spoedig mogelijk een gespecialiseerde advocaat omgangsregeling. Wacht niet te lang! U moet voorkomen dat er te lang geen contact is tussen u en de kinderen.

De gespecialiseerde advocaat omgangsregeling behoort eerst contact op te nemen met de andere ouder om in onderling overleg tot hervatting van de omgangsregeling te komen. Als de andere ouder niet meewerkt, kan de advocaat verdere stappen ondernemen.

Stap 5. Spoed procedure

De advocaat kan een kort geding starten voor naleving van de omgangsregeling. Hierbij kan een dwangsom gevorderd worden,. Dat wil zeggen een financiële prikkel voor de nakoming van de omgangsregeling. Een kort geding behoort binnen zes weken op zitting te komen. De rechter doet binnen twee weken na de zitting uitspraak. Door deze procedure kunt u het recht op omgang met kind snel afdwingen.

Belangrijk: onderneem actie!

Het is belangrijk dat u spoedig actie onderneemt als uw omgangsregeling met uw kind stop is gezet. Wacht niet te lang, want dat veroorzaakt een afstand tussen u en de kinderen en kan ouderverstoting in de hand helpen. Dat is niet in het belang van het kind.

Als er een te lange periode geen omgang is tussen ouder en kind, bestaat er het risico dat de omgang eerst opgebouwd moet worden. Er vindt dan eerst voor een kort moment omgang plaats. De tijd wordt dan stapsgewijs uitgebreid. Er is ook het risico dat de omgang eerst begeleid plaats moet vinden. Bij ieder omgangsmoment is dan een hulpverlener aanwezig. In bepaalde gevallen vindt de omgang zelfs niet thuis plaats, maar bij de betreffende hulpverleningsinstantie. In deze gevallen duurt het veel langer voordat er weer gewoon omgang tussen ouder en kind thuis plaatsvindt. Probeer dit te voorkomen door spoedig actie te ondernemen als de omgang is stop gezet en niet teveel tijd te laten verlopen.

Wat te doen bij ouderverstoting?

Tenslotte is het belangrijk dat altijd het belang van het kind voorop moet staan. Kinderen zijn niet gebaat bij confrontaties met ruzies tussen hun ouders. Waak bij iedere stap over het belang van uw kinderen.

Advocaat omgangsregeling

Onze advocaten zijn gespecialiseerd om het recht op omgang met kind te waarborgen. Neem tijdig contact met ons op als de omgangsregeling tussen u en uw kind is stop gezet.

Neem contact op! Onze advocaten

Kosten advocaat omgangsregeling

Wij houden van openheid en helderheid; kwaliteit voor een betere prijs. U heeft bij ons de mogelijkheid om uw zaak op basis van een vaste prijsafspraak te laten behandelen. Door te kiezen voor een vaste prijs voor de behandeling van uw zaak, weet u op voorhand met welke kosten u rekening moet houden. Voor een spoedprocedure als een kort geding maken wij met u een Vaste Prijsafspraak op maat. U kunt uiteraard ook kiezen voor ons scherpe uurtarief.

Meer over Vaste Prijsafspraak Wat is het uurtarief?

 

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings