Ondertoezichtstelling (OTS)

Ondertoezichtstelling (OTS)

Wanneer wordt een kind onder toezicht gesteld?

Als de ontwikkeling van een minderjarig kind in gevaar komt kan er een ondertoezichtstelling uitgesproken worden. Bijvoorbeeld als er in een gezin ernstige problemen zijn met de opvoeding en verzorging van een kind. Of als een kind eigen problematiek (zoals gedragsproblemen) heeft. In eerste instantie wordt er geprobeerd op vrijwillige basis hulpverlening in te zetten. Een kind kan onder toezicht worden gesteld als de vrijwillige hulpverlening geeft effect heeft of de ouders de hulpverlening niet accepteren.

Meer over kinderbeschermingsmaatregelen

Hoe gaat de procedure voor een ondertoezichtstelling (ots)?

De Raad voor de Kinderbescherming voert eerst een onderzoek uit. De Raad onderzoekt of de ontwikkeling van een kind in gevaar is (een zogenoemd ‘beschermingsonderzoek’). Daarna kan de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek aan de rechter doen om een kind onder toezicht te stellen. Er vindt dan een zitting voor de rechter plaats. De rechter wijst de ondertoezichtstelling toe als een kind ‘ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd’ en de hulpverlening onvoldoende wordt geaccepteerd. De gezaghebbende ouders worden als belanghebbenden op de zitting door de rechter gehoord. Ook een niet-gezaghebbende ouder wordt (als informant) uitgenodigd om zijn mening te geven. De rechter spreekt afzonderlijk met de kinderen vanaf 12 jaar. De kinderrechter kan de ondertoezichtstelling (ots) uitspreken voor maximaal één jaar.

Wat is een ondertoezichtstelling (ots)?

De ondertoezichtstelling is een kinderbeschermingsmaatregel. Het doel van de ondertoezichtstelling is om de ouders en het kind te begeleiden. De begeleiding wordt gedaan door een gezinsvoogd van een instantie van jeugdzorg (zoals Jeugdbescherming, de William Schrikker Stichting of het Leger des Heils). De gezinsvoogd geeft zelf de hulpverlening aan het gezin of schakelt passende hulpverlening in. De ondertoezichtstelling (ots) is een beperking in het gezag van de ouders. Jeugdzorg kan aanwijzingen geven, regels opstellen en andere zaken bepalen (zoals het meewerken aan bepaalde hulpverlening) waar de ouders zich aan moeten houden.

Wat gebeurt er als de ouder niet meewerkt?

Als de rechter een kind onder toezicht stelt, zijn de ouders verplicht hieraan mee te werken. In het geval de ouders niet meewerken, kan de gezinsvoogd van Jeugdzorg door middel van een brief met een zogenoemde ‘aanwijzing’ ouders verplichten om mee te werken. Als de zorgen over het kind zo ernstig zijn dat het beter is dat een kind even ergens anders woont, kan een kind door de rechter uit huis worden geplaatst.

Meer over uithuisplaatsing Meer over gezagsbeëindiging

Jeugdzorg kan de rechter telkens verzoeken de ondertoezichtstelling met één jaar te verlengen. Als u als ouder het niet met deze verlenging eens bent, kunt u hiertegen verweer voeren op de zitting voor de rechter. Het is ook mogelijk dat u als ouder het gedurende de ondertoezichtstelling niet eens bent met hoe de gezinsvoogd handelt. In dat geval kunt u als (gezaghebbende) ouder dit probleem voorleggen aan de rechter door middel van een verzoek op grond van de geschillenregeling.

Advocaat tegen jeugdzorg

Advocaat gespecialiseerd in ots

Advocaten en mediatorsDe ondertoezichtstelling wordt gezien als een lichte kinderbeschermingsmaatregel waarbij de ots ingrijpend kan zijn voor het gezin. Wellicht denkt u anders dan Jeugdzorg over wat in het belang van uw kind nodig is. Of u komt in een geschil met jeugdzorg over de uitvoering van de hulpverlening. Het is daarbij niet alleen belangrijk dat de ots advocaat de nodige kennis en ervaring heeft. Dit soort zaken verlangen een actieve opstelling van de ots advocaat die gedurende de gehele ondertoezichtstelling nauw betrokken blijft in het contact met jeugdzorg en, indien nodig, stappen  onderneemt.

Onze gespecialiseerde advocaat

Neem contact op met onze gespecialiseerde ots advocaat

Onze gespecialiseerde ots advocaat heeft die kennis en ervaring én toont daadwerkelijk betrokkenheid in uw zaak. Wij leggen met regelmaat zaken waarin een conflict met jeugdzorg is, voor aan de rechter om de ondertoezichtstelling in goede banen te leiden. Natuurlijk voeren we daarnaast ook gedegen verweer tegen de ondertoezichtstelling, verlenging daarvan of de uithuisplaatsing. Daarnaast voeren we gesprekken met de gezinsvoogd of zijn we, indien nodig, aanwezig bij gesprekken met jeugdzorg. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Neem contact op Wat kost een advocaat?

VNJA

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings