Eenhoofdig gezag en verhuizing

Eenhoofdig gezag en verhuizing

De ouder met eenhoofdig gezag heeft de bevoegdheid zijn of haar minderjarige kind naar eigen inzicht te verzorgen en op te voeden. Dat betekent ook dat die ouder mag bepalen waar het kind woont. Als een ouder met eenhoofdig gezag met het kind wilt verhuizen, staat dat die ouder vrij en is er geen toestemming van de ouder zonder gezag nodig. Maar wat als de ouder met gezag ver van de andere ouder vandaan wilt gaan wonen en daardoor het contact tussen het kind en de andere ouder in gevaar komt, of veel minder zal worden? Kan de ouder zonder gezag daar iets tegen doen?

Gezag en voogdij Ouderlijk gezag aanvragen

Begrenzing van de bevoegdheden van een ouder met eenhoofdig gezag

De bevoegdheden van de ouder met gezag worden begrensd door (de betreffende ouder dient bij de uitoefening van die bevoegdheden rekening te houden met):

  1. zijn of haar verplichting om als gezaghebbende ouder de ontwikkeling van de banden tussen het kind en de ouder zonder gezag te bevorderen, zoals vastgelegd in de wet. Deze verplichting hangt samen met het recht van de ouder zonder gezag en een minderjarige op omgang met elkaar, zoals vastgelegd in de Nederlandse wet en internationale regelgeving;
  2. zijn of haar verplichting om de ouder zonder gezag op de hoogte te stellen van belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige en de ouder zonder gezag te raadplegen en (zo nodig door tussenkomst van derden) over te nemen beslissingen, zoals ook vastgelegd in de wet.

Recht op omgang met kind

Kan de ouder zonder gezag een verhuizing tegenhouden of terugdraaien?

Gelet op de verschillende rechten en plichten zoals hiervoor beschreven, dient de rechter in geval van eenhoofdig gezag te toetsen of de belangen van de minderjarige door de verhuizing ernstig in het gedrang komen of de ontwikkeling van de banden tussen de ouder zonder gezag en de minderjarige daardoor ernstig wordt geschaad. Uit de jurisprudentie blijkt dat een rechter niet gauw een verhuisverbod of een bevel terugverhuizing oplegt. Uit de uitspraken op dit gebied kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

  • Het feit dat de verhuizing de omgang tussen de ouder zonder gezag en de minderjarige beperkt, is veelal geen reden om aan te nemen dat de ontwikkeling van de banden tussen de ouder zonder gezag en de minderjarige ernstig wordt geschaad.
  • Ook een grotere reisafstand door de verhuizing en de extra reistijd en kosten die die afstand met zich meebrengt, leiden meestal niet tot een bevel tot terugverhuizing.
  • Als de gezaghebbende ouder en de overige leden van het (nieuwe) gezin belang bij de verhuizing hebben, wordt dat vaak ook in het belang van de minderjarige geacht.
  • Het niet (tijdig) informeren van de ouder zonder gezag over de verhuizing is geen grond voor een bevel terugverhuizing.
  • Verhuizen terwijl een procedure voor gezamenlijk gezag door de ouder zonder gezag aanhangig is gemaakt of een eerder door ouders uitgesproken intentie tot uitoefening van het gezamenlijke gezag, vormen geen grond voor toepassing van het verzwaarde toetsingskader dat geldt voor verhuizing in geval van gezamenlijk gezag.

Vervangende toestemming verhuizing gezamenlijk gezag

Gezamenlijk gezag

Eenhoofdig gezag en verhuizing tegengaan is erg lastig voor de ouder zonder gezag. Om te voorkomen dat de ouder met eenhoofdig gezag ingrijpende beslissingen neemt, die grote impact op het contact en de omgang tussen de ouder zonder gezag en het kind hebben, is het belangrijk het gezamenlijke gezag te regelen. Dat kan buiten de rechter om door een aantekening in het gezagsregister te laten maken. Daarvoor moet de gezaghebbende ouder wel toestemming geven. Als de gezaghebbende ouder geen toestemming geeft, kan de rechter bepalen dat ouders voortaan gezamenlijk het gezag over hun kind uitoefenen. Dat verzoek wordt in de meeste gevallen toegewezen, omdat gezamenlijk gezag uitgangspunt van de wet is.

Ouderlijk gezag vader Kosten aanvragen gezag

Wij staan voor u klaar

Wilt u hulp bij het regelen van gezamenlijk gezag of het maken van goede afspraken over een verhuizing? Onze advocaten en mediators helpen u graag verder!

Contact

mr. R.A.H. (Renske) Vullings
Dit artikel is geschreven door:
mr. R.A.H. (Renske) Vullings