Algemene voorwaarden

Op alle aan AB advocaten verstrekte opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Hieronder kunt u deze raadplegen.

Algemene voorwaarden Vullings advocatuur en mediation

Algemene voorwaarden AB Advocaten

Artikel 1 – Definities
1. Maatschap: de maatschap naar burgerlijk recht AB Advocaten, gevestigd te Nijmegen, welke  maatschap bestaat uit praktijkvennootschappen, in de zin van de Verordening op de praktijkrechtspersoon.
2. Cliënt: degene met wie de maatschap AB Advocaten overeenkomst van opdracht heeft gesloten, in het kader van welke overeenkomst aan de cliënt juridische bijstand wordt verleend.
3. Honorarium: de vergoeding in geld die de cliënt verschuldigd is aan de maatschap voor werkzaamheden die zij verricht voortvloeiende uit de overeenkomst van opdracht. Het honorarium wordt bepaald op basis van een door de maatschap met de cliënt afgesproken tarief. Het honorarium is exclusief verschotten.
4. Verschotten: alle kosten die de maatschap maakt bij de uitvoering van de aan de maatschap verstrekte opdracht.
Artikel 2 – Overeenkomst van opdracht
1. Iedere overeenkomst van opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap en uitdrukkelijk niet door een van haar leden, of degenen die voor haar werkzaam zijn, zodat  toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
2. De maatschap kan, bij het sluiten van de overeenkomst tot opdracht, slechts vertegenwoordigd worden door aan het kantoor van de maatschap verbonden advocaten.
3. Tenzij anders overeengekomen, beslist de maatschap welke advoca(a)t(en) de verstrekte opdracht uitvoert.
Artikel 3 – Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van de maatschap, de (bestuurder(s) van de) praktijkvennootschap(pen), of diegenen die voor de maatschap werkzaam zijn is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van de maatschap komende eigen risico.
2. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor iedere aan de maatschap AB advocaten verbonden personen, in het verleden verbonden personen en rechtsopvolgers onder algemene titel van deze personen. Deze personen kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.
3. De maatschap zal, indien zij bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt, in dat verband steeds de vereiste zorgvuldigheid betrachten. De maatschap is niet aansprakelijk voor enig tekortschieten en/of onrechtmatige daad van deze derden.
Artikel 4 – Declaratie en betaling
1. Het honorarium wordt gespecificeerd naar tijd en aard der werkzaamheden en met verschotten en
omzetbelasting aan de cliënt in principe maandelijks in rekening gebracht.
2. De maatschap kan een voorschot op het honorarium en de verschotten verlangen.
3. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van de declaraties te geschieden binnen een termijn van 14 dagen, op een wijze zoals onderaan de declaratie staat aangegeven. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is cliënt in verzuim waardoor cliënt wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten à 10% over het openstaande bedrag verschuldigd is. De maatschap is in dat geval tevens bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen.
Artikel 5 – Varia
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de maatschap verstrekte opdrachten en tevens op eventuele aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten van cliënt.
2. Alle rechten uit welke hoofde ook die de cliënt pretendeert te hebben jegens de maatschap in verband met door de maatschap voor de cliënt uit de overeenkomst van opdracht voortvloeiende werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon worden met het bestaan van deze rechten.
3. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor de maatschap werkzaam zijn of waren.
4. De rechtsverhouding tussen de maatschap en de cliënt wordt door het Nederlands recht beheerst. Alle geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.
5. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd in april 2022 bij de Kamer van Koophandel en bij de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.