Algemene voorwaarden

Op alle aan Vullings advocatuur en mediation verstrekte opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Hieronder kunt u deze raadplegen.

Algemene voorwaarden Vullings advocatuur en mediation

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Vullings advocatuur en mediation: is een eenmanszaak naar Nederlands recht. Vullings advocatuur en mediation is gevestigd te Nijmegen en stelt zich ten doel de praktijk van advocaat uit oefenen in de meest ruime zin.
 2. Cliënt/opdrachtgever: de contractspartij van Vullings advocatuur en mediation.
 3. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) – exclusief de verschotten als onder sub d. bedoeld – die Vullings advocatuur en mediation voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
 4. Verschotten: de kosten die Vullings advocatuur en mediation in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.
2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten, waaronder overeenkomsten van opdracht, tussen Vullings advocatuur en mediation en de cliënt. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. De werking van algemene voorwaarden van cliënt/opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De overeenkomst
 1. Alle opdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels zoals die zijn neergelegd in de Advocatenwet en de Gedragsregels voor Advocaten.
 2. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Vullings advocatuur en mediation is aanvaard.
 3. Vullings advocatuur en mediation zal zich inspannen de overeenkomst met de cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Vullings advocatuur en mediation staat evenwel niet in voor het bereiken van het door de cliënt beoogde resultaat. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Vullings advocatuur en mediation en de cliënt hebben steeds het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
 4. De cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door Vullings advocatuur en mediation verlangde gegevens en informatie, te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid van alle aan Vullings advocatuur en mediation verstrekte gegevens en informatie.
 5. De cliënt wordt geacht de opdracht aan door Vullings advocatuur en mediation te zijnen behoeve ingeschakelde derden, te hebben gegeven, zulks onverminderd de Gedragsregels van de beroepsorganisatie. Vullings advocatuur en mediation is gemachtigd bij de inschakeling van derden namens de cliënt een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.
4. Declaratie
 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd.
 2. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
 3. Vullings advocatuur en mediation is steeds gerechtigd aan de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
 4. Vullings advocatuur en mediation heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen. De wijziging geldt ook indien deze niet vooraf is meegedeeld.
 5. Aan de cliënt wordt altijd een specificatie van de declaratie verstrekt.
5. Betaling
 1. Betaling van de declaraties van Vullings advocatuur en mediation dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, met uitzondering van voorschotdeclaraties, die dienen onverwijld te worden voldaan. Indien een cliënt wordt bijgestaan op basis van een toevoeging wordt de verschuldigde (vermoedelijke) eigen bijdrage in rekening gebracht.
 2. Betaling door middel van een beroep op verrekening is uitgesloten.
 3. Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de cliënt zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surseance van betaling van de cliënt zullen de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Indien Vullings advocatuur en mediation invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incassering van de niet betaalde declaratie(s) – met een minimum van € 150,00 – voor rekening van de cliënt.
 6. Ingeval van betalingsverzuim is Vullings advocatuur en mediation gerechtigd de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, ook voor andere opdrachten van de cliënt dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Vullings advocatuur en mediation is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade. Vullings advocatuur en mediation is verder gerechtigd alle stukken, al dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.
 7. Vullings advocatuur en mediation is gemachtigd door de cliënt alle vorderingen over en weer te verrekenen.
6. Aansprakelijkheid
 1. Vullings advocatuur en mediation is bij HDI-Gerling Verzekeringen N.V. verzekerd voor het risico van beroepsaansprakelijkheid voor bedragen, die door de Nederlandse Orde van Advocaten zijn voorgeschreven.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Vullings advocatuur en mediation voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst of voortvloeiende uit onrechtmatige daad is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraar komt. De polis van de afgesloten verzekering ligt ter inzage ten kantore van Vullings advocatuur en mediation. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Vullings advocatuur en mediation in rekening gebrachte honorarium, een en ander met een maximum van € 2.000,00 behoudens opzet of grove schuld.
 3. Vullings advocatuur en mediation is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt (mede) namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
 4. Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welken hoofde ook op Vullings advocatuur en mediation, ter zake van verbintenissen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, vervallen in ieder geval na verloop van één jaar na het moment waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden, hieronder uitdrukkelijk begrepen het recht om op te komen wegens toerekenbare tekortkoming.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vullings advocatuur en mediation.
 6. De cliënt zal Vullings advocatuur en mediation op eerste verzoek vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, de door Vullings advocatuur en mediation in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de aan de cliënt verleende diensten.
7. Diverse onderwerpen
 1. Na het sluiten en archiveren van het dossier worden de dossiers voor de duur van vijf jaar in het archief bewaard. Na verloop van die termijn wordt het dossier vernietigd, tenzij de cliënt voor het verstrijken van de termijn schriftelijk aan Vullings advocatuur en mediation kenbaar maakt het dossier te willen ontvangen.
 2. Op de rechtsverhouding tussen Vullings advocatuur en mediation en de cliënt is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 3. Vullings advocatuur en mediation is op grond van de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten gehouden tot geheimhouding. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeco­deerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. De gecontracteerde advocaat is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer. De gecontracteerde advocaat behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, na een daartoe strekkend verzoek van de Raad voor Rechtsbijstand, dossierstukken aan de Raad voor Rechtsbijstand over te leggen.
 4. Vullings advocatuur en mediation is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Nederlandse Orde van Advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg, met inachtneming van de privacy van de cliënt, mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid, met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt. Voor zover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt, is de gecontracteerde advocaat hierin vrij, mits het belang van de cliënt niet wordt geschaad.
 5. Deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig door Vullings advocatuur en mediation worden gewijzigd. In geval van wijziging van deze algemene voorwaarden gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op www.v-advocaten.nl voor alle nieuwe opdrachten. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden rechtsgeldig zijn vernietigd, dan heeft deze vernietiging geen gevolgen van de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
 6. Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage op het kantoor van Vullings advocatuur en mediation aan het Kerkenbos 1037, Unit 2.10 te Nijmegen, zijn beschikbaar via de website en worden op verzoek kosteloos aan opdrachtgevers toegezonden.
 7. Vullings advocatuur staat ingeschreven in het handelsregister gehouden door  de kamer van koophandel onder nummer 59151153.